Styrkede læreplan

Styrkede læreplanStyrkede læreplanStyrkede læreplan

Klik på linket herefter for at hente vores [ pædagogisk læreplan ]

I Kastaniehuset Kagså arbejder vi ud fra dagtilbudslovens mål og rammer. Vi tilrettelægger vores pædagogiske læringsmiljø så det inddrager hensynet til børnenes perspektiv og deltagelse, børnefællesskabet, børnegruppens sammensætning og børnenes forskellige forudsætninger.

Det er relevant for os at hele dagen etablerer et pædagogisk læringsmiljø, der med leg, planlagte vokseninitierede aktiviteter, spontane aktiviteter, børneinitierede aktiviteter og daglige rutiner giver børnene mulighed for at trives, lære, udvikle sig og dannes.

Det betyder at vi arbejder med pædagogiske læreplaner og konkrete læringsmål inden for følgende kompetenceområder:

  • Alsidig personlig udvikling.
  • Social udvikling.
  • Kommunikation og sprog.
  • Krop, sanser og bevægelse.
  • Natur, udeliv og science.
  • Kultur, æstetik og fællesskab.

Sprog

Vi har ansat en sprogpædagog, der sprogvurderer alle børn i institutionen. Dem der har brug for en efterfølgende indsats, bliver kontaktet, og vi laver i samarbejde med barnets forældre en handleplan for det videre forløb.

Her er der mulighed for en periode med eksempelvis sprogtræning med en gruppe børn, hvor der bliver trænet udtalelse, dansksprogtilegnelse etc.

En gang om ugen tilbydes der et rytmikforløb, hvor der er fokus på sprog og bevægelse.

Hvis der er brug for det kan man blive tilbudt relevante materialer til hjemme brug. Vi har stort fokus på samarbejde med forældre, om hvad der sker i børnehuset mht. læringen, så den hænger sammen med hvordan det er på hjemmefronten.